Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Polityka Prywatności informuje o celach, podstawach i sposobach przetwarzania danych
osobowych Użytkowników platformy internetowej https://goldenfive.com/ (dalej:
Platforma) przez GoldenFive Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Poznaniu oraz o prawach Użytkowników dotyczących przetwarzania ich danych
osobowych.
2. Przez przetwarzanie danych osobowych rozumie się wszelkie czynności wykonywane na
danych osobowych, w szczególności ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie,
pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, przesyłanie, usuwanie lub niszczenie.
PODSTAWOWE INFORMACJE
1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest GoldenFive z siedzibą w
Poznaniu (60-104), przy ul. Głogowskiej 260, hala 9A (dalej: GoldenFive), , adres e-mail:
kontakt@goldenfive.com, nr tel.: 882 500 646.
2. Przetwarzaniu podlegają:
a. dane osobowe przekazane GoldenFive przez Użytkownika w procesie składania
zamówienia na produkt oferowany na Platformie lub na skutek kontaktu Użytkownika z
GoldenFive (wiadomość przesłana przez Użytkownika na adres e-mail, z wykorzystaniem
formularza kontaktowego lub na adres siedziby GoldenFive),
b. dane osobowe zebrane przez GoldenFive podczas korzystania przez Użytkownika z
Platformy, za pomocą plików Cookie i innych podobnych technologii,
c. dane osobowe zebrane w ramach organizowanych konkursów.
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zamówienia na produkt ofertowany na
Platformie złożonego przez Użytkownika, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
budowania wizerunku GoldenFive przez kontakt z Użytkownikiem (zapytania
Użytkownika dotyczące funkcjonalności Platformy, dostępności towaru, zgłoszenia
problemu technicznego, etc), tj. w celu realizacji uzasadnionego interesu GoldenFive, a w
przypadku wyrażenia odrębnej zgody przez Użytkownika, także w celach
marketingowych, przesyłania ofert handlowych oraz organizacji i rozstrzygnięcia
konkursów.
3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
a. realizacja zamówienia na produkt oferowany przez Platformę złożonego przez
Użytkownika,
b. zgoda Użytkownika w zakresie: działań marketingowych, przesyłania ofert handlowych,
organizacji i rozstrzygania konkursów, wykorzystania plików Cookies i innych narzędzi
analitycznych,
c. :uzasadniony interes GoldenFive w zakresie: budowania wizerunku GoldenFive poprzez
rozpatrywanie ewentualnych reklamacji oraz kontakt z Użytkownikiem (odpowiedzi na
zapytania Użytkowników),

d. przepis prawa w zakresie rozliczenia konkursów,
a nadto podstawą realizacji przetwarzania danych osobowych może być:
e. realizacja prawnego obowiązku nałożonego na GoldenFive, tj. w szczególności
przekazania danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu właściwym organom
państwowym, w tym organom ściągania i skarbowo-podatkowym.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres:
a. realizacji zamówienia oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń
wynikających z zamówienia,
b. do momentu odwołania zgody na: przetwarzanie danych osobowych dla celów
marketingowych, przesyłania ofert handlowych, uczestnictwa w konkursach oraz przez
okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z przetwarzania danych
osobowych do momentu odwołania zgody,
c. do wyczerpania zapytania Użytkownika kierowanego do GoldenFive w sposób
kompleksowy,
d. do upływu okresu przedawnienia obowiązku podatkowego wynikającego z wygranej w
konkursie,
e. do momentu realizacji obowiązku prawnego nałożonego na GoldenFives, w szczególności
wyczerpania zapytań właściwych organów państwowych, w tym organów ścigania i
skarbowo-podatkowych.
5. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane następującym kategoriom odbiorców:
programiści, analitycy, podmioty oferujące narzędzia komunikacji, podmioty ofertujące
narzędzia marketingowe.
6. Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar
Gospodarczy.
7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak w przypadku
braku ich podania nie będzie możliwa realizacja zamówienia, przesyłanie informacji
marketingowych i ofert handlowych, uczestnictwo Użytkownika w konkursie, kontakt
zwrotny GoldenFive z Użytkownikiem. Podanie danych osobowych dla celów rozliczenia
konkursów jest obowiązkowe i wynika z przepisów obowiązującego prawa.
PRAWA UŻYTKOWNIKÓW ZWIĄZANE Z PRZETARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Użytkownik ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych
dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
2. W przypadku gdy podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest jego
zgoda, Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę, bez uszczerbku dla
przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody.

3. W przypadku naruszenia danych osobowych Użytkownika, Użytkownik ma prawo
wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.
4. Żądanie skorzystania z praw, o których mowa w ust. 1-2 powyżej Użytkownik przesyła na
skrzynkę mailową: kontakt@goldenfive.com
ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Przetwarzanie danych Użytkowników jest prowadzone zgodnie z zasadami adekwatności,
celowości i minimalizmu, w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania
Platformy, w tym do podnoszenia ich funkcjonalności, bezpieczeństwa prawidłowego
wykonania zamówień oraz w celu należytego zabezpieczenia praw i interesów
GoldenFive oraz Użytkowników.
2. GoldenFive dokłada najwyższej staranności, by przetwarzane dane były merytorycznie
poprawnie i aktualne. Merytoryczna poprawność i aktualność danych zależy w dużej
mierze od Użytkowników. Użytkownicy niezwłocznie poinformują GoldenFive o
wszelkich zmianach dotyczących ich danych.
3. Przetwarzanie danych Użytkowników odbywa się z najwyższą starannością dla
zachowania ich bezpieczeństwa, przy zachowaniu odpowiednich środków
organizacyjnych i technicznych. W związku z rozwojem nowoczesnych technologii oraz
możliwością podjęcia przez osoby trzecie działań niezgodnych z prawem i naruszających
interesy Użytkowników, zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa oraz nienaruszalności i
integralności danych nie jest możliwe. Użytkownicy są świadomi tego ryzyka i akceptują
je.


PLIKI COOKIES
1. GoldenFive wykorzystuje pliko Cookies.
2. Pliki Cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w
urządzeniach Użytkowników i przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki
te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Domyślne parametry plików
Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je
utworzył. Pliki Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą,
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
3. Pliki Cookies używane są w celu dostosowania zawartości strony internetowej do
preferencji Użytkownika, a także optymalizacji strony internetowej. Ponadto pliki
Cookies stosuje się w celu tworzenia anonimowych, zbiorczych statystyk, dzięki którym
można sprawdzić w jaki sposób Użytkownik korzysta ze strony internetowej, co daje
możliwość ulepszenia zawartości i struktury Portalu, z wyłączeniem personalnej
identyfikacji Użytkownika.

4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza
umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać
zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach
przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie
użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies
dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie
stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej.
5. Z uwzględnieniem czasu ich przechowywania na urządzeniu Użytkownika wyróżnia się:
a. Piki Cookies tymczasowe – tzw. first part cookie, umieszczane na czas korzystania z
przeglądarki – sesji, są wykasowywane po jej zamknięciu,
b. Pliki Cookies zewnętrzne – tzw. third part cookie, umieszczane przez zewnętrzne
podmioty, których koponenty strony zostały wywołane przez stronę.
6. Dane zbierane są przy użyciu plików Cookies wyłącznie w celu wykonania określonych
funkcji na rzecz Użytkownika. Dane są zaszyfrowane tak, by osoby nieuprawnione nie
miały do nich dostępu.
7. Plikami Cookies można zarządzać z poziomu przeglądarki internetowej.
KONTAKT
Właściwą do kontaktu we wszystkich sprawach związanych z danymi Użytkowników, w tym
z postanowieniami Polityki Prywtaności jest skrzynka mailowa: kontakt@goldenfive.com
ZMIANA POLITYKI BEZPIECZEŃSTWWA DANYCH
1. GoldenFive ma prawo do zmiany Polityki Prywatności z zastrzeżeniem, że wprowadzenie
zmian nastąpi przy dołożeniu najwyższej staranności dla zachowania bezpieczeństwa
przetwarzanych danych osobowych, w szczególności poprzez zastosowanie zabezpieczeń
technicznych i organizacyjnych adekwatnych do zidentyfikowanych przez GoldenFive
zagrożeń bezpieczeństwa danych.
2. Informacja o zmianie Polityki Prywatności zostanie przekazana Użytkownikowi w formie
komunikatu na Platformie.
3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się ze zmienioną Polityką Prywatności.